يکشنبه, 27 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: گ35/ 1 / 98 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: پروژه گازرسانی به روستاهای بدره ( موسیی ، تلخاب ، خوش قدم ، جابر انصار ، چنار جافری و صنایع مسیر ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت گاز استان ايلام اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره گ35/ 1 / 98

دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان ايلام                                                         

موضوع مناقصه : پروژه گازرسانی به روستاهای بدره ( موسیی ، تلخاب ، خوش قدم ، جابر انصار ، چنار جافری و صنایع مسیر )  .

مبلغ كل برآورد (اجرا + كالاي عهده پيمانكار):  56.643.918.024 ریال  

مبلغ تضمين:  2.632.879.000 ریال

نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي  شركت در مناقصه يا فيش واريزي  به حساب سيباي 2174530621004 بانك ملي شعبه ميدان امام حسن (ع)ايلام و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه22/9/94 قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  240 روز تقویمی

محل تامين اعتبار : بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 93   

ارسال رزومه کاری مطابق دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران تحت شماره 01-110-94 تا تاریخ 04/02/1398 ، لازم به توضیح است که مناقصه گران می توانند دستورالعمل مذکور را از سایت شرکت ملی گاز ایران امور تخصصی بازرگانی یا مراجعه حضوری به امور پیمانهای شرکت گاز استان ایلام دریافت نمایند . ضمناً تمامی جداول موجود در دستورالعمل جهت امتیاز دهی می بایست تکمیل و ممهور گردند.

آخرين مهلت فروش اسناد به مناقصه گرانی که امتیاز لازم را در ارزیابی کیفی کسب نموده اند:              14/ 02/1398   تاپایان وقت اداری

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :                                                                                                                28/02/1398    تاپایان وقت اداری

زمان گشايش پاكات :                                                                                                                             29/02/1398      ساعت 9 صبح

محل گشايش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ايلام

* از بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/7/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعيين برنده استفاده می گردد.

1- داشتن شخصيت حقوقي

2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرين تغييرات

3- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/3/89 وزیر کار و امور اجتماعی .

4-داشتن امكانات ، ماشين آلات و نيروي متخصص

5- داشتن گواهي صلاحيت پيمانكاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز با  حداقل رتبه 5 .

6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه

7- عقد قرارداد با برنده مناقصه منوط به داشتن و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مربوطه می باشد.

8- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

محل تحویل و ارايه پيشنهادات ( پاکات تکمیل شده مناقصه ) : دبير خانه شركت گاز استان ايلام

هزينه خريد اسناد: 1.000.000 ريال در وجه شركت گاز استان ايلام به حساب سيباي مذكور با ذکر نام شرکت پرداخت کننده و ذکر عنوان مناقصه در فیش پرداختی.

هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2.000.000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب سیبای شماره  2174530621004 به نام شرکت گاز استان ایلام واریز گردد.

آدرس: ايلام چهارراه پيام نور بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار

شركت گاز استان ايلام سايت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir   و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 2235824-0843

-       کد فراخوان جهت آگهی مذکور 3.197.202 می باشد .

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 25/01/1398 مهلت دریافت اسناد: 14/02/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 28/02/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 29/02/1398
تاریخ انقضاء: 28/03/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

سال رونق تولید

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0