يکشنبه, 27 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: گ35/01/98 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: علمک گازی، شیر قبل از رگولاتور، اتصالات فلزی، انواع کنتور G4 اسقاطی، انواع لوله پلی اتیلن و انواع رگولاتور وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت گاز استان ايلام اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی مزایده حضوری (حراج)

گ35/01/98

موضوع : اقلام اسقاطی به شرح ذیل:

علمک گازی، شیر قبل از رگولاتور، اتصالات فلزی، انواع کنتور G4 اسقاطی، انواع لوله پلی اتیلن و انواع رگولاتور

مبلغ پایه: 761،000،000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 38،050،000 ریال

نوع تضمین : فیش واریزی به حساب سیبای 2174530621004 بانک ملی شعبه میدان امام حسن (ع) و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده

زمان بازدید و دریافت لیست ریز اقلام و نیز فرم پیشنهاد قیمت:

از تاریخ درج این آگهی لغایت31/02/98 طی ساعات اداری

مکان بازدید : انبار شرکت گاز استان ایلام واقع در شهرک صنعتی ایلام( ششدار کیلومتر 10 جاده ایلام به ایوانغرب)

زمان جلسه حراج و ارایه پیشنهاد قیمت: 01/03/1398 رأس ساعت 9 صبح

محل ارایه پیشنهادات و برگزاری حراج: انبار شرکت گاز استان ایلام واقع در شهرک صنعتی ایلام( ششدار کیلومتر 10 جاده ایلام به ایوانغرب)

شرایط شرکت کنندگان: کلیه اشخاص حقوقی و یا حقیقی که منع قانونی شرکت در مزایده را نداشته باشند.

شرایط حراج:

1-برنده مزایده می بایست بلافاصله پس از ابلاغ برندگی نسبت به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی خود به صورت یکجا و به حساب سیبای 2174530621004 بانک ملی شعبه میدان امام حسن (ع) ایلام بنام شرکت گاز استان ایلام اقدام نموده و فیش واریزی را جهت صدور حواله خروج کالا به انبار شرکت گاز استان ایلام ارایه نماید و حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری  از تاریخ واریز فیش مذکور نسبت به خروج اقلام مزایده اقدام نماید.

2-هر گونه مالیات، عوارض، کسورات قانونی و نظایر آن بر عهده خریدار می باشد و برنده موظف است علاوه بر مبلغ پیشنهادی خود نسبت به واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد مبلغ پیشنهادی اقدام نماید.

3-تأمین کلیه هزینه های بارگیری ، حمل، تخلیه کالا و هر گونه امکانات از قبیل جرثقیل ، کارگر و... به عهده برنده حراج  می باشد . چنانچه خریدار پس از واریز وجه و نیز سپری شدن مهلت 5 روزه قید شده در بند (1) به هر دلیل از بردن اقلام موضوع مزایده منصرف شود علاوه بر ضبط سپرده بابت خسارت وارده حداکثر تا 10 درصد مبلغ پیشنهادی واریز شده ضبط و الباقی وجه پس از انجام مراحل اداری به حساب خریدار واریز خواهد شد .

4 پس از صورتجلسه تسویه حساب با برنده مزایده و خروج اقلام مورد مزایده تضمین شرکت در مزایده برنده ( و نیز برنده دوم در صورت وجود ) آزاد می گردد . لازم به توضیح است تضامین شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان ( بجز برنده دوم ) بلافاصله پس از ابلاغ برنده مزایده آزاد می گردند . 

5 شرکت کننده در جلسه و ارائه دهنده پیشنهاد کسی است که ضمانت نامه به نام وی صادر شده باشد ، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت شرکت در جلسه حراج الزامی می باشد.

6 پیشنهاد دهنده در این حراج رسماٌ اعلام می دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله مصوب 22 دیماه 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد .

7 هزینه چاپ دو نوبت آگهی مزایده به عهده برنده می باشد .

8 از آنجایی که اغلب مقادیر اقلام در لیست به صورت برآوردی است ، لذا 25 درصد افزایش و یا کاهش مقادیر با موافقت شرکت گاز استان ایلام در هنگام تحویل بر اساس قیمت پیشنهادی هر واحد کالا محاسبه و با خریدار پس از اخذ تأییدیه ، تسویه حساب به عمل خواهد آمد ( ملاک تسویه حساب صورتجلسه تناژ باسکول شده در محل مورد توافق طرفین و نیز مقادیر تأیید شده تحویلی به برنده مزایده می باشد . ضمناً هزینه باسکول بر عهده خریدار می باشد ) .

9 اقلام مورد مزایده در محوطه انبار شرکت گاز استان ایلام واقع در شهرک صنعتی ایلام( ششدار کیلومتر 10 جاده ایلام به ایوانغرب)می باشد .

10 کل قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی شرکت کنندگان ملاک تعیین برنده مزایده می باشد .

11 در صورت عدم ارائه تضمین شرکت در مزایده در زمان جلسه حراج و یا در صورتیکه تضمین یاد شده کمتر از مبلغ قید شده در این آگهی باشد از شرکت دادن متقاضی مذکور در جلسه حراج خودداری می گردد .

سايت شركت گاز استان ايلام WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir   و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن: 4-08432234303

-       کد فراخوان جهت آگهی مذکور 575/198/3می باشد .

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 09/02/1398 مهلت دریافت اسناد: 31/02/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 01/03/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 07/03/1398
تاریخ انقضاء: 01/05/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

سال رونق تولید

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0