يکشنبه, 27 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: گ35/ 9 /98 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: پروژه احداث ایستگاه TBS و وصلی بین روستای دشت عباس تا استقلال ، گازرسانی به روستای علی نعیر ، نصب 550 علمک و احداث 2 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در دشت عباس وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت گاز استان ايلام اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شماره گ35/ 9 /98

دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان ايلام                                                                      

موضوع مناقصه:پروژه احداث ایستگاه TBS و وصلی بین روستای دشت عباس تا استقلال ، گازرسانی به روستای علی نعیر ، نصب 550 علمک و احداث 2 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در دشت عباس   .

مبلغ كل برآورد (اجرا + كالاي عهده پيمانكار):  17.664.693.812  ریال  

مبلغ تضمين:  883.235.000  ریال

نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي  شركت در مناقصه يا فيش واريزي  به حساب سيباي 2174530621004 بانك ملي شعبه ميدان امام حسن (ع)ايلام و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه22/9/94 قید گردیده اند.

مدت زمان اجراي پروژه :  180  روز تقویمی

محل تامين اعتبار : بند ( ق ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 93

آخرين مهلت فروش اسناد :                             20/ 03/1398   تاپایان وقت اداری

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :                         03/04/1398    تاپایان وقت اداری

زمان گشايش پاكات :                                    04/04/1398      ساعت 9 صبح

محل گشايش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ايلام

* از بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/7/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده می گردد.

شرايط متقاضيان :

1- داشتن شخصيت حقوقي

2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرين تغييرات

3- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/3/89 وزیر کار و امور اجتماعی .

4-داشتن امكانات ، ماشين آلات و نيروي متخصص

5- داشتن گواهي صلاحيت پيمانكاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با  حداقل رتبه 5 .

6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه

7-قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

محل تحویل و ارايه پيشنهادات ( پاکات تکمیل شده مناقصه ) : دبير خانه شركت گاز استان ايلام

هزينه خريد اسناد: 1.000.000 ريال در وجه شركت گاز استان ايلام به حساب سيباي مذكور با ذکر نام شرکت پرداخت کننده و ذکر عنوان مناقصه در فیش پرداختی.

هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2.000.000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب سیبای شماره  2174530621004 به نام شرکت گاز استان ایلام واریز گردد.

آدرس: ايلام چهارراه پيام نور بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار

شركت گاز استان ايلام سايت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir   و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 2235824-0843

-        کد فراخوان جهت آگهی مذکور 3.201.449  می باشد .

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 28/02/1398 مهلت دریافت اسناد: 20/03/1398
مهلت تحويل پیشنهادات: 03/04/1398 تاريخ بررسی پیشنهادات: 04/04/1398
تاریخ انقضاء: 04/06/1398
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

سال رونق تولید

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0